HỆ THỐNG PHỤ TRỢ PHÒNG SẠCH

Bao gồm các hệ đơn lẽ và độc lập phục vụ bổ trợ cho máy móc thiết bị trong dây chuyền công nghệ như : hệ khí nén (Air Compressor), hệ hơi nước (Steam, Boiler), hệ chân không (Vaccum), Cấp khí công nghệ Nitơ - Oxy


Hệ Thống Hơi Nước - Steam System


   

Hệ Thống Khí Nén - Air Compressor System


 

Hệ Thống Chân Không - Vaccum System
Hệ cấp khí Công Nghệ